Зо­ло­то­но­ша пе­ре­мог­ла в об­лас­но­му кон­кур­сі найкращої новорічної площі Черкащини

Зо­ло­то­но­ша пе­ре­мог­ла в об­лас­но­му кон­кур­сі у но­мі­на­ції “Най­кра­ще Но­во­річ­но-Різ­двя­не офор­м­лен­ня цен­траль­ної пло­щі міс­та чи се­ла Чер­кась­кої об­лас­ті”. Та­ку від­зна­ку за під­пи­сом гу­бер­на­то­ра Юрія Тка­чен­ка, да­то­ва­ну 31 груд­ня 2017-го, от­ри­мав дня­ми місь­кви­кон­ком, пише тижневик “Златокрай” у №2 від 11 січня.

Ми­ну­ло­го ро­ку на­ша но­во­річ­на пло­ща змі­ни­ла­ся до нев­піз­нан­нос­ті. По­руч з ялин­кою з’я­ви­ло­ся каз­ко­ве міс­теч­ко: тут зу­пи­ни­ли­ся са­ни із зап­ря­же­ни­ми оле­ня­ми, за­ві­та­ло сі­мейс­тво сні­го­ви­ків, при­ту­ли­ли­ся бу­ди­ноч­ки лі­со­ви­ків, дос­туп до яких від­кри­то ці­ло­до­бо­во ще й до­ни­ні. А цьо­го­річ во­на за­ся­я­ла-за­іс­кри­ла­ся но­ви­ми від­тін­ка­ми: но­во­річ­на кра­са до­пов­ни­ла­ся ці­лим ря­дом ма­лень­ких яли­но­чок, що заб­ли­ща­ли сріб­ляс­ти­ми і бла­кит­ни­ми пе­ре­ли­ва­ми. І хо­ча груд­не­вий віт­рю­ган пош­ко­див ме­та­ле­вий кор­пус та ре­дук­тор ялин­ки, ко­ли її тіль­ки по­ча­ли вста­нов­лю­ва­ти, зав­дя­ки са­мо­від­да­ній пра­ці слю­са­рів ма­ши­но­бу­дів­но­го за­во­ду, енер­ге­ти­ків ТОВ “380 В”, пра­ців­ниць діль­ни­ці бла­го­ус­трою КП “Місь­кий во­до­ка­нал” та ама­то­рів місь­ко­го Бу­дин­ку куль­ту­ри вда­ло­ся вдих­ну­ти у неї дру­ге жит­тя і по­да­ру­ва­ти зо­ло­то­ніс­цям свят­ко­вий нас­трій.

Щод­ня на пло­щі від­ві­ду­ва­чів роз­ва­жа­ли Дід Мо­роз та Ба­ба Яга, з яки­ми хлоп­чи­ки і дів­чат­ка мог­ли пос­піл­ку­ва­ти­ся та зро­би­ти світ­ли­ни на пам­’ять. За ба­жан­ням до­рос­лих по­да­ру­нок ди­ти­ні міг вру­чи­ти сам бо­ро­да­тий сим­вол но­во­річ­них свят.

Фото Руслан Галата

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *